یکی از کارهای مهم سروش شهر طراحی و تبلیغات میدانی در بدنه اتوبوس هاست