این تیزر جهت معرفی کاخ چهلستون اولین خیابان ایران واقع در قزوین ساخته شده است.