این تیزر جهت مسابقات کشتی توسط سروش شهر ساخته شده است.