این تیزر جهت معرفی خدمات درمانگاه المهدی  قزوین ساخته شده است.