این تیزر جهت معرفی حمام قجر واقع در قزوین ساخته شده است.