این تیزر جهت معرفی باغستان های سنتی قزوین ساخته شده است.