این تیزرها جهت استفاده در اجلاس جهانی جاده ابریشم ساخته شده است.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم